Projektová kancelária bola založená v roku 1993. Predmetom činnosti projektovej kancelárie je návrh a projektovanie pozemných stavieb (administratívne, obchodné, obytné, rodinné domy, priemyselné haly, športové budovy, rekonštrukcie, ...) vrátane exteriérov a interiérov, od štúdie až po realizačný projekt. Hlavnou činnostou je vyhotovovanie projektovej dokumentácie vo všetkých úrovniach. V pozícii generálneho projektanta zabezpecujeme komplexné riešenie projektovej prípravy investičného zámeru vo všetkých potrebných legislatívnyh stupňoch v územnom či stavebnom konaní, vrátane projektov jednotlivých profesií (elektro, ZTI, UK, plyn, vzduchotechnika, MaR, požiarna ochrana, EPS,...), končiac autorským dozorom na stavbe.
2011 luk. All rights reserved.
ÚVOD         O NÁS         REFERENCIE         KONTAKT
Projektová kancelária SABOL
Ing. Peter Sabol
Autorizovaný stavebný inžinier
Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
Hlavným garantom je Ing. Peter Sabol ,  ktorý je držiteľom autorizačného osvedčenia A1   - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo.

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:
a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
g) vykonávanie stavebného dozoru.